Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website (“Website”).
1. Inleiding

1.1 Stelivo, LLC (“ST” of “wij” of “onze” of “ons”) is een Florida Limited Liability Company waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Tampa, FL USA. ST is de eigenaar en exploitant van deze website. ST biedt via onze website een sociaal netwerkplatform waarmee gebruikers kunnen deelnemen aan online chatrooms die zijn georganiseerd in verschillende categorieën (bijvoorbeeld per regio, leeftijdsgroep, seksuele voorkeur, enz.).

1.2 Uw gebruik van de producten, software, services, servers en website van ST (“Service”) is onderworpen aan de voorwaarden van een bindende en afdwingbare overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en ST, zoals hierin gedefinieerd. Door onze Service te gebruiken, erkent en stemt u ermee in dat u de bepalingen van deze Overeenkomst volledig hebt gelezen en ermee instemt gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze gehele overeenkomst, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Service.

1.3 LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR, ZODAT ZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER DE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN VAN EEN GEBRUIKER. DEZE BEVATTEN DIVERSE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN, EN EEN GESCHILLENBESLECHTINGSCLAUSULE DIE BEHEERT HOE GESCHILLEN ZULLEN WORDEN OPGELOST. HET GEEFT OOK DUIDELIJK DE MANIER WAAROP ACCEPTATIE VAN DEZE OVEREENKOMST GEBEURT.

1.4 ST kan naar eigen goeddunken zijn Service in verschillende talen vertalen. Desondanks zal de taal van deze Overeenkomst, of enige overeenkomst waarin deze Overeenkomst door verwijzing is opgenomen, niet in een andere taal worden vertaald en moet worden overeengekomen en aanvaard zoals hierin gedefinieerd.
2. Algemene voorwaarden

2.1 De hierin vermelde algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle gebruikers van onze Service, inclusief geregistreerde gebruikers en het brede publiek (gezamenlijk “Gebruikers”). Als u zich bij onze Service registreert, zijn aanvullende voorwaarden van toepassing (“Geregistreerde gebruiker”).

2.2 De hierin opgenomen Algemene Voorwaarden zijn door middel van verwijzing opgenomen in elke volgende overeenkomst die is gesloten tussen ST en een Geregistreerde Gebruiker en vormen de minimale algemene voorwaarden die het gebruik van onze Service beheersen. De term Overeenkomst, zoals hierin gebruikt, verwijst naar onze Algemene Voorwaarden en naar elke overeenkomst gesloten tussen een Geregistreerde Gebruiker en ST die de Algemene Voorwaarden door verwijzing bevat.

2.3 Onze Service omvat alle pagina’s op het domein van onze Website (Chattijd.nl) en alle pagina’s op gerelateerde subdomeinen, die allemaal onder deze Overeenkomst vallen.
3. Definities

3.1 Betalingsverwerker: betekent de derde entiteit die geregistreerde gebruikers gebruiken om ST te betalen voor aanbiedingen die op onze service beschikbaar zijn.

3.2 Geregistreerde Gebruiker: betekent een Gebruiker die zich registreert bij onze Service met de bedoeling om te communiceren met de Service en de daarin geboden functies en functies te gebruiken.

3.3 Service: betekent de producten, software, processen, services, website en servers van ST, die gezamenlijk een sociaal netwerkplatform vormen dat is gericht op het aanbieden van online chatrooms.

3.4 Gebruiker: betekent een geregistreerde gebruiker of een algemeen lid dat toegang heeft tot onze website maar ervoor kiest zich niet te registreren bij onze service.

3.5 Door gebruikers gegenereerde inhoud: specificeert een term die omvat, maar is niet beperkt tot, informatie, software, foto’s, illustraties, audiobestanden, videobestanden, animaties, flash-bestanden, gegevensbestanden, codefragmenten en alle andere informatie die een geregistreerde gebruiker mag uploaden naar onze Service op elke manier die ST beschikbaar maakt op de Service of via andere processen die de partijen onderling kunnen overeenkomen.
4. Acceptatie en wijzigingen

4.1 ST behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te herzien door een kennisgeving op onze Website te plaatsen. ST kan naar eigen goeddunken een kennisgeving voor geregistreerde gebruikers via andere mechanismen verstrekken, maar is hiertoe niet verplicht.

4.2 U bent verplicht deze Overeenkomst bevestigend te accepteren wanneer u een Geregistreerde Gebruiker wordt door deze Overeenkomst te lezen en op “Ik ga akkoord” te klikken. Als geregistreerde gebruiker bent u ook verplicht om toekomstige herzieningen van deze overeenkomst op vergelijkbare wijze te accepteren. ST houdt een acceptatiegegevens bij voor elke geregistreerde gebruiker, inclusief de door u geaccepteerde versie van deze overeenkomst telkens wanneer u op ‘Ik ga akkoord’ klikt.

4.3 ST zal u op de hoogte brengen van revisiedata van deze Overeenkomst door de “laatst herziene datum” voorafgaand aan de eerste paragraaf van dit document te publiceren. De herziene Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht nadat deze op onze Website is geplaatst.

5. Subsidiabiliteit

5.1 ST vereist en handhaaft strikte naleving van onze vereisten (“Subsidiabiliteit”), zoals hierin gedefinieerd. Onze service is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. Het is uitsluitend bedoeld voor het gebruik van onze geregistreerde gebruikers, die volgens de hierin vermelde voorwaarden en bepalingen moeten verklaren dat zij aan de vereiste leeftijd voldoen. Registratie op onze Service door een andere persoon is ten strengste verboden, ongeautoriseerd, zonder licentie, ongeldig en in strijd met deze Overeenkomst.

5.2 Door u te registreren bij onze Service bevestigt en garandeert u dat u dit doet met het doel onze Service te gebruiken zoals bedoeld en gaat u ermee akkoord zich te houden aan onze Beperkingen voor Gebruikersgedrag zoals hierin voorzien. Registratie voor enig ander doel is in strijd met deze Overeenkomst en is ten strengste verboden.

5.3 Door u te registreren bij onze Service bevestigt en garandeert u verder dat u de wettelijke leeftijd heeft en over de wettelijke capaciteit beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan, en gaat u ermee akkoord deze Overeenkomst na te leven en na te leven. In ieder geval bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar, omdat onze Service niet bedoeld is voor minderjarigen. Als je minderjarig bent, gebruik en / of registreer je dan niet op onze Service.
6. Accountregistratie

6.1 Als geregistreerde gebruiker bent u verplicht om ons nauwkeurige, actuele, betrouwbare en anderszins geldige gegevens te verstrekken bij het invullen van de registratieformulieren die uw account (“account”) bij onze service instellen. U stemt er verder mee in dat dergelijke gegevens actueel moeten worden gehouden en tijdig moeten worden herzien wanneer zich gebeurtenissen voordoen die de geldigheid ervan kunnen wijzigen.

6.2 Als geregistreerde gebruiker stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de gegevens en activiteiten met betrekking tot het bijwerken en onderhouden van uw account, ondanks het feit dat de ST u om technische of andere redenen kan helpen bij het aanbrengen van wijzigingen in uw account op uw directe verzoek en na correcte authenticatie.

6.3 Registratie voor onze Service vereist dat u beveiligingsreferenties instelt die u toegang geven tot uw Account. De referenties omvatten een gebruikers-ID en een bijbehorend wachtwoord. Het kan ook nodig zijn om extra inloggegevens vast te stellen als ST deze nodig acht om de integriteit van onze Service te beschermen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van genoemde referenties.
7. Door gebruikers gegenereerde inhoud

7.1 U behoudt alle eigendomsrechten op inhoud waarvan u de rechtmatige eigenaar of licentienemer bent van (“Door gebruikers gegenereerde inhoud” of “UGC”) en die u op onze Service beschikbaar stelt via elk mechanisme dat ST biedt, met uitzondering van items die zijn gedefinieerd als Transmissies hierin, en onderworpen aan alle andere rechten die krachtens deze Overeenkomst aan ST zijn verleend.

7.2 Door UGC in te dienen bij onze Service, verleent u ST een niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare en volledig betaalde licentie voor het kopiëren, bijsnijden, reproduceren, opnieuw formatteren, vertalen, openbaar weergeven, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en uw UGC voor enig doel distribueren , commercieel of anderszins. Bovendien bevat de licentie die u verleent rechten die ST toestaan ​​om afgeleide werken te maken of uw UGC in andere werken op te nemen, zoals ST geschikt acht.

7.3 De licentie vervalt wanneer u uw UGC uit onze Service verwijdert. ST vereist echter, en u erkent en stemt ermee in, dat ST gearchiveerde kopieën van genoemde UGC mag bewaren om te voldoen aan de vereisten van toepasselijk recht en om andere zakelijke redenen dat ST dergelijke archieven moet kunnen onderhouden. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze licentie niet wordt beëindigd als u uw UGC met andere Gebruikers hebt gedeeld en zei dat Gebruikers uw UGC niet hebben verwijderd.

7.4 U verklaart, garandeert en garandeert dat u het volledige recht, de mogelijkheid en de bevoegdheid hebt om onze UGC, met welk mechanisme dan ook, beschikbaar te stellen aan onze Service. U verklaart, garandeert en garandeert verder dat u door het beschikbaar stellen van een UGC op onze Service geen enkele verplichting schendt die u aan een derde verschuldigd bent, met inbegrip van maar niet beperkt tot geheimhoudingsverplichtingen, privacy, toeschrijving of intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, rechten met betrekking tot octrooien, handelsmerken, auteursrechten of handelsgeheimen.
8. Beperkte licentie

8.1 Alle inhoud van onze Service, behalve door gebruikers gegenereerde inhoud, inclusief ontwerpen, tekst, afbeeldingen, foto’s, video, informatie, applicaties, software, muziek, geluid en andere bestanden, en hun selectie en rangschikking (de “Informatie”), zijn het eigendom van ST of zijn licentiegevers met alle rechten voorbehouden.

8.2 Als u voldoet aan de vereisten van Geschiktheid en op de juiste manier toegang hebt gekregen tot onze Service zoals voorzien in deze Overeenkomst, krijgt u een beperkte licentie om onze Service en de Informatie te gebruiken en om een ​​kopie van een deel van de Informatie voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten of andere eigendomskennisgevingen intact houdt.

8.3 Met betrekking tot alle informatie, met uitzondering van door gebruikers gegenereerde inhoud, mag u deze informatie in geen enkele vorm en via enig mechanisme op een openbare of privé-website beschikbaar stellen of de informatie in een andere database of compilatie opnemen.

8.4 Elk gebruik van de Informatie, anders dan zoals hierin uiteengezet, is ten strengste verboden. Met deze beperkte licentie kunt u de Informatie alleen gebruiken voor wettig gebruik in overeenstemming met het voorgaande en kunt u de Informatie niet verkopen, de Informatie gebruiken voor commercieel gebruik, of enige vorm van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzameling gebruiken of extractiemethoden op onze service.

8.5 Afwezige voorafgaande schriftelijke toestemming van ST, u mag geen elementen van onze Service kopiëren of imiteren, inclusief maar niet beperkt tot, grafische afbeeldingen, digitale afbeeldingen, logo’s, geluiden, afbeeldingen en knoppen beschermd door handelskleding en andere wetten. Afwezigheid van voorafgaande schriftelijke toestemming van ST, u mag geen framing, metatags of verborgen teksttechnieken gebruiken in combinatie met ons logo, handelsmerk of andere auteursrechtelijk beschermde informatie.

8.6 Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst, of in een volgende overeenkomst aangegaan door ST en een Geregistreerde Gebruiker, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie op intellectuele eigendomsrechten, in welke vorm of via enig mechanisme.

8.7 De ST-beperkte licentie is te allen tijde herroepbaar zonder kennisgeving en met of zonder reden.
9. Overbrengingen

9.1 Zoals hierin gedefinieerd, kunnen transmissies (“Transmissies”) de vorm aannemen van vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback, notities, berichten, e-mails, postings, brieven of ander geschreven materiaal over of betreffende onze Service, door u aan ST verstrekt, anders dan door gebruikers gegenereerde inhoud. U erkent dat transmissies door u van en naar onze service niet-vertrouwelijk zijn en dat anderen dergelijke transmissies kunnen lezen en / of onderscheppen.

9.2 ST heeft het recht, maar niet de plicht, naar eigen goeddunken, om alle Transmissies te bekijken die onze Service gebruiken en om Transmissies te bewerken of te verwijderen die een deel van deze Overeenkomst schenden. U stemt hierbij in met het verzamelen en gebruiken van dergelijke transmissies door ST in overeenstemming met het toen geldende privacybeleid van ST en erkent dat het indienen van transmissies bij onze service geen financiële of fiduciaire relatie tussen u en ST creëert.

9.3 Door gebruik te maken van onze Service, verleent u daarmee alle rechten, titels en belangen, inclusief het auteursrecht daarin, aan ST. Dienovereenkomstig bezit ST alle intellectuele eigendomsrechten op de transmissies en heeft het recht op onbeperkt gebruik van de transmissies voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning, compensatie of aansprakelijkheid jegens u. Door dergelijke transmissies in te dienen bij onze service, doet u onherroepelijk afstand van alle “morele rechten” in dergelijke transmissies.
10. Vrijwaring

10.1 U stemt ermee in om ST, zijn ouders, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers, zijn leveranciers en hun respectieve gelieerde ondernemingen en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en kosten (inclusief advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van onze Service, inclusief maar niet beperkt tot: (1) uw aanmelding bij onze Service van enige Overdracht; (2) uw vermeende schending van deze Overeenkomst; of (3) uw inbreuk op enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit.

10.2 ST erkent en stemt ermee in dat de in 10.1 gevraagde schadevergoeding beperkt is tot handelingen die direct of indirect onder uw controle staan ​​met betrekking tot uw gebruik van, of onvermogen om onze Service te gebruiken, en strekt zich niet verder uit.

11. Beperkingen van aansprakelijkheid

11.1 STAAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM ONZE SERVICE TE GEBRUIKEN; OF VOOR HET VERLIES VAN WINST OF SCHADE die kunnen voortvloeien uit DIEFSTAL, vertragingen, gebreken, storingen, verwijderen van bestanden, fouten, gebreken, virussen, weigering te presteren, vernietiging of onbevoegde TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT AAN, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, WINST, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE GEGEVENS OF IN EEN ACTIE IN CONTRACT, TORT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID); OF ANDERSZINS, ZELFS ALS ST IS GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

11.2 TOEPASSELIJK RECHT KAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN. IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET OP U VAN TOEPASSING. VOOR ZOVER IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ST VOOR U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN OORZAKEN NIET MEER DAN DE TOTALITEIT VAN BETALINGEN DIE U HEEFT VERSTREKT VOOR HET TOEGESTAAN OM U ONZE DIENST TE GEBRUIKEN TIJDENS DE EERSTE DRIE MAANDEN VOOR DE AANVANG VAN WELKE JURIDISCHE ACTIE OF PROCEDURE OF USD 100,00, INDIEN MINDER IS.

11.3 IN ALLE GEVALLEN, ZONDER BEPERKING, IS ST NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJK VERWACHTBAAR IS.
12. AFWIJZING

12.1 U ERKENT DAT ONZE SERVICE EN DE GEGEVENS DAARVAN WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” -BASIS EN DAT ST GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MAAKT, EXPLICIET OF IMPLICIET, BETREFFENDE ONZE SERVICE OF DE INFORMATIE. ST WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK AF.

12.2 DOOR ONZE SERVICE TE GEBRUIKEN OF TE POGEN TE GEBRUIKEN, ERKENT U UITDRUKKELIJK DE VOLGENDE:

(1) DE INFORMATIE KAN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN EN / OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN;
(2) ST IS GEEN VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE VOOR DE TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE; EN
(3) ST VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT ONZE SERVICE OF AANVERWANTE SERVERS WAAROP ZE ZIJN GEEN FOUTEN OF VIRUSSEN OF ANDERE POTENTIEEL SCHADELIJKE INHOUD ZIJN.

12.3 ST KAN PERIODIEK WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE SERVICE-INHOUD, INFORMATIE, FUNCTIES OF FUNCTIES, MET INBEGRIP VAN HET STOPPEN VAN DE LEVERING VAN DE SERVICE. ST BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DERGELIJKE WIJZIGINGEN OP ELK MOMENT UIT TE VOEREN ZONDER MELDING AAN U, ANDERS DAN DAT WELKE IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.

12.4 TENZIJ SPECIFIEK AANGEGEVEN IN HET SCHRIJVEN VAN HET CONTRARY, GEEN VERWIJZING NAAR ONZE DIENST NAAR PRODUCTEN, PROCESSEN, DIENSTEN OF ANDERE INFORMATIE DOOR HANDELNAAM, HANDELSMERK, FABRIKANT, LEVERANCIER OF ANDERSZINS BEVESTIGING OF IMPLICATIE VAN DE BEVESTIGING OF SPONSOR VAN ST.
13. Links

13.1 Onze Service kan hypertext links (“Links”) bevatten naar andere websites waarover ST geen controle heeft. ST doet geen uitspraken van welke aard dan ook met betrekking tot de inhoud op dergelijke websites of de inhoud op websites die aan dergelijke websites zijn gekoppeld of voor eventuele wijzigingen of aanpassingen daarop.

13.2 U erkent hierbij dat u door het gebruik van dergelijke links onherroepelijk afstand doet van alle claims tegen ST met betrekking tot dergelijke websites en dat u zich moet houden aan het gebruik en het privacybeleid van dergelijke sites. Het gebruik van Links door ST houdt niet in dat wij dergelijke websites goedkeuren of sponsoren.
14. Intellectuele eigendomsrechten van derden

14.1 ST respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en eist dat een geregistreerde gebruiker van onze service dit ook doet. ST verbiedt een geregistreerde gebruiker om in welke vorm en met welk mechanisme dan ook inhoud op onze service beschikbaar te stellen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een partij.

14.2 ST heeft het recht om het Account van een inbreukmakende Geregistreerde Gebruiker te beëindigen en zal stappen ondernemen om dit onmiddellijk te doen na een juiste kennisgeving en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U erkent en stemt ermee in dat een schending van de intellectuele eigendomsrechten van anderen op onze Service leidt tot de hierin voorziene Schadevergoeding.

15. Auteursrecht

15.1 ST zal zich strikt houden aan de vereisten van de Digital Millennium Copyright Act, Titel 17, Verenigde Staten Code Section 512 (c) (2) (“DMCA”). Als u van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden door de inhoud van onze Service, dan kunt u een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke inbreuk naar onze Aangewezen Agent sturen zoals hieronder uiteengezet.

15.2 ST heeft een agent bij het Amerikaanse Copyright Office aangewezen om meldingen te ontvangen van vermeende inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot onze Service. U moet al dergelijke kennisgevingen op een wijze die consistent is met de DMCA indienen bij de aangewezen agent van ST. Evenzo, als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde inhoud ten onrechte uit onze Service is verwijderd, moet u een tegenvordering aan ST’s Agent op een vergelijkbare DMCA-conforme manier sturen.

15.3 Stuur alle DMCA-conforme meldingen naar ons via ons Contactformulier
16. Handelsmerk

16.1 Alle handelsmerken die worden gebruikt op onze Service zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming daarvan.

16.2 Al dan niet specifiek als zodanig aangeduid, Chattijd.nl en alle andere kleuren, afbeeldingen, logo’s, geluiden, afbeeldingen, pictogrammen en knoppen die worden weergegeven op onze Service zijn of kunnen handelsmerken zijn van ST of zijn gelieerde ondernemingen.

16.3 Afwezige voorafgaande schriftelijke toestemming van ST, u mag geen enkel deel van deze merken kopiëren, imiteren of gebruiken.
17. Beperkingen voor gebruikersgedrag: ontoelaatbaar gebruik en activiteiten

17.1 U stemt ermee in onze Service niet te gebruiken voor het uploaden, plaatsen, opslaan, verzenden of delen van inhoud (of code) die: (1) onwettig, bedreigend of beledigend is; (2) criminele of andere activiteiten aanmoedigt die redelijkerwijs aanleiding kunnen geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zijn met lokale, provinciale, federale of internationale wetgeving; (3) vulgair, aanstootgevend, raciaal / etnisch aanstootgevend of hatelijk is; (4) bevat valse of misleidende informatie; (5) remt een andere Gebruiker van gebruik of genot van onze Service; (6) is lasterlijk, lasterlijk of anderszins onwettig; (7) bevat een virus of sluikcode; of (8) zorgt voor het verzamelen van e-mailadressen of andere contactinformatie, of het verzamelen van informatie van welke aard dan ook.

17.2 Verder stemt u ermee in om onze Service niet te gebruiken voor de volgende soorten activiteiten: (1) het verzenden, uploaden, plaatsen, opslaan en delen van inhoud van welke aard dan ook, en door enig ander mechanisme, dat u niet de wettige eigenaar bent of licentiehouder van; (2) registreer voor meer dan één account of registreer een account op naam van een andere; (3) zich voordoen als een persoon of entiteit of onjuiste verklaringen afleggen met betrekking tot enige vorm van aansluiting; (4) gedrag vertonen dat redelijkerwijs kan worden geïnterpreteerd als SPAMMEN; (5) gedrag vertonen dat waarschijnlijk schade toebrengt aan ST, onze Service, zijn Gebruikers of aan het grote publiek.
18. Gegevensverzameling

18.1 Uw transmissies zijn onderworpen aan het privacybeleid van ST (“beleid”). Door onze Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord ST’s Privacybeleid te bekijken en gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden. ST kan zijn Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen zonder kennisgeving aan u, anders dan voorzien in het Beleid. Uw voortdurende gebruik van onze Service, na het plaatsen van eventuele wijzigingen in het genoemde beleid, vormt uw akkoord en aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

18.2 ST verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie (of informatie van welke andere aard dan ook) rechtstreeks van personen jonger dan 13 jaar, met of zonder toestemming van de ouders. Als u te goeder trouw gelooft dat ST per ongeluk dergelijke informatie heeft verzameld, neem dan contact op met ST via ons Contactformulier. ST zal onmiddellijk stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen uit onze Service en uit alle databases die door ST worden beheerd.
19. Toepasselijk recht

19.1 De wetten van de staat Washington, Verenigde Staten van Amerika zijn van toepassing op deze overeenkomst, evenals het privacybeleid van ST, niettegenstaande eventuele principes van conflicterende wetgeving.

19.2 U stemt ermee in dat elke rechtshandeling of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of het Privacybeleid van ST, anders dan die geschillen of claims die onderworpen zijn aan arbitrage zoals hieronder opgesomd, alleen zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbank in de Staat Washington, op een locatie het dichtst bij King County, Washington, en u stemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van een dergelijke actie.

20. Arbitrage

20.1 Elke claim of controverse die ontstaat tussen of tussen de partijen in verband met onze Service, of elke claim of controverse die voortvloeit uit of met betrekking tot een kwestie in deze Overeenkomst, of verschillen in de interpretatie of uitvoering van deze Overeenkomst , anders dan die waarin een van beide partijen inbreuk heeft gemaakt op of dreigt te inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij, of waarin u onze Gebruikersgedragsbeperkingen hebt geschonden, zullen worden geregeld door arbitrage in de staat Washington. Dergelijke arbitrage vindt plaats voor drie arbiters van de American Arbitration Association (de “AAA”) volgens de dan geldende regels.

20.2 Intellectuele eigendomsrechten, zoals hierin gedefinieerd, omvatten octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen. U en ST erkennen gezamenlijk dat arbitrage geen adequaat rechtsmiddel of billijkheid is voor daadwerkelijke of dreigende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van beide partijen. Daarom is overeengekomen dat onder deze omstandigheden een voorlopige of andere passende voorziening kan worden gezocht.

20.3 Bij arbitrage waarbij deze Overeenkomst betrokken is, zullen de arbiters geen enkele uitspraak doen die enige bepaling in deze Overeenkomst zal wijzigen, wijzigen, annuleren of intrekken, en hun toekenning zal consistent zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst. Een dergelijke arbitrage moet worden begonnen uiterlijk één (1) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke claim of controverse is ontstaan, of de claim is kwijtgescholden.

20.4 De uitspraak van de arbiters is definitief en bindend en het oordeel kan daarop worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbank.
21. Beëindiging

21.1 U of ST kunnen deze Overeenkomst beëindigen. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door alle materialen die u via onze Service hebt verkregen te vernietigen waarvan u niet de rechtmatige eigenaar of licentienemer bent, en door een kennisgeving van beëindiging aan ST te verstrekken via ons Contactformulier. ST kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen, zonder kennisgeving om welke reden dan ook, en behoudt zich het recht voor om uw toekomstige toegang tot onze Service te blokkeren of te voorkomen.

21.2 Mocht u of ST besluiten deze Overeenkomst te beëindigen, dan verhindert ST toegang tot uw Account via onze Service. ST stemt ermee in zich te goeder trouw in te spannen om een ​​openstaand geschil tussen ST en een geregistreerde gebruiker, indien aanwezig, op te lossen vóór beëindiging. ST kan naar eigen goeddunken de toegang tot uw account herstellen als het geschil naar tevredenheid is opgelost.

21.3 U erkent en stemt ermee in dat beëindiging van deze Overeenkomst door een van beide partijen uitsluitend betrekking heeft op uw gebruik van onze Service en geen effect heeft op andere contractuele verplichtingen die tussen de partijen kunnen bestaan ​​en die volledig van kracht blijven.
22. Deelbaarheid

Als een deel van deze Overeenkomst of van het Privacybeleid van ST door een bevoegde rechtbank als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van resterende bepalingen hiervan.
23. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst bevat alle voorwaarden die u en ST zijn overeengekomen met betrekking tot uw gebruik van onze Service. Het vervangt alle eerdere overeenkomsten, regelingen en communicatie tussen de partijen die hiermee omgaan, mondeling of schriftelijk.
24. Definities en constructies

Tenzij anders aangegeven, worden de termen: “omvat”, “inclusief”, bijvoorbeeld “” bijvoorbeeld “en andere vergelijkbare termen geacht onmiddellijk daarna de term” zonder beperking “te omvatten.